Användare som experter - minskade webbhinder genom att ta tillvara målgruppens erfarenhet

IAAP Nordic ingår in ett nytt projekt. Projektet syftar till att undersöka förutsättningarna för att ta fram lösningar där egna erfarenheter av funktionsnedsättningar kan användas som en resurs och kompetens för ökad webbtillgänglighet.

I och med den nya webbtillgänglighetslagen har offentliga aktörer ett större behov av att förstå vad webbtillgänglighet innebär i praktiken, för att de ska kunna uppfylla de nya kraven. Den kunskapen finns hos personer med funktionsnedsättningar, men det finns idag inga systematiska ansatser till att ta tillvara på den kompetensen.

I projektet kommer vi att undersöka möjligheterna till att ta fram

1) en folkhögskoleutbildning för att utbilda experter på tillgänglighet bland personer med funktionsnedsättningar

2) en teknisk lösning för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ge mer effektiv återkoppling på offentliga webbplatser.

Vi arbetar tillsammans med intresseorganisationer och offentlig sektor för att utreda behoven och förutsättningarna, i Sverige och internationellt. Syftet är att höja egna erfarenheter av funktionsnedsättningar till en erkänd kunskap och kompetens.

Målet är att kunskaperna dels ska kunna skapa arbetstillfällen för enskilda personer, och dels att svenska offentliga aktörer ska få bättre möjligheter att kunna efterleva den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Projektet är beviljat från Vinnova.